Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A ถาม-ตอบ
Social Network
การดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E–Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.แสนพัน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสัญญา ธนแสงสว่าง
ปลัด อบต.แสนพัน
โทร : 062-5154975
Responsive image
Responsive image
นายจตุพร อุ่นวิเศษ
หัวหนัาสำนักปลัด
โทร : 085-1468160
Responsive image
Responsive image
นางนภาพร วงศ์ตาผา
นักตรวจสอบภายใน
โทร : 081-0573027
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางนุรักษ์ เชื้อดวงผูย
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 081-9546141
Responsive image
นายอดุลรัตน์ ละมุนมอญ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 093-3622640
Responsive image
นายธรรมนูญ ป่วนฉิมพลี
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 063-0060374
Responsive image
จ.อ.ทองทิพย์ โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคลากร
โทร : 086-1411869
Responsive image
จ่าเอกอิทธิพงศ์ ทองไมล์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
โทร : 085-6455600
Responsive image
นายธเนศ รอบรู้
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-7945576
Responsive image
นายฟู่เผ่า ปัดภัย
นิติกรชำนาญการ
โทร : 088-7363652
Responsive image
นายเริงณรงค์ ภูมิรินทร์
พนักงานขับรถ
โทร :087-8573937
Responsive image
นายกวี ต้นสวรรค์
พนักงานขับรถ
โทร : 095-8570760
Responsive image
นางสาวอ้อยใจ ไชยบอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-2432239
Responsive image
นายเดชณรงค์ แก้วคำสอน
คนงานทั่วไป
โทร : 087-2461891
Responsive image
นายครคำ ไทยประเทศ
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1466528
Responsive image
นายอภิสิทธิ์ อุพร
นักการภารโรง
โทร : 061-3511378
Responsive image
นายนพดล เถื่อนไพร
เจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-0815490
Responsive image
นายวุฒิชัย ปู่ทา
เจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 098-0056326
Responsive image
นายชานุพล จันทะนนท์
เจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 093-0954912
Responsive image
นายเมทาวิน สีกานิล
เจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสิทธิชัย นาคพงษ์
เจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080-5291955
Responsive image
นายณรงฤทธิ์ ต้นสวรรค์
เจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน
เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110 
โทรศัพท์ : 0-4205-3555  โทรสาร : 0-4205-3555  อีเมล์ : admin@sanphan.go.th

www.sanphan.go.th